Nextgen Jazz Quartet Tour:

7-31 Shanghai

JZ Club

8-2 Shenzhen

International Clarinet Festival

8-3 Shenzhen

Meeting Jazz Club

8-4 Guangzhou

JZ Club

8-6 Chongqing

Fuling Grand Theater

8-7 Chongqing

Tun Hu Concert Hall

8-9 Sanya

Hainan Agile Sea Art Center

8-10 Kunming

Automobile Culture Park

8 - 11 Beijing

Nine Night Club

8 - 12 Beijing

Beijing Modern Music College

8 - 13 Beijing

DDC

8-15 Zhuhai

Hengqin Xingledu Camp